Blog

Polityka prywatności
i ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej: Polityką) została opracowana zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/58/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 roku, dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/ EC (zwane dalej: Rozporządzeniem).

Niniejsza Polityka określa realizowaną przez firmę NEXT EDUCATION GROUP LIMITED (zwaną dalej: Spółką) procedurę przetwarzania danych osobowych, przekazanych przez klientów, korzystających z portalu https://l-a-b-a.pl/ i jego poszczególnych funkcji celem świadczenia lub skorzystania z usług (zwanych dalej odpowiednio: Portalem i Użytkownikami). Polityka określa rodzaj gromadzonych danych osobowych, cele korzystania z tych danych, relacje Spółki z osobami trzecimi, środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, warunki dostępu do danych osobowych, a także informacje kontaktowe dla Użytkownika w sprawie otrzymania dostępu, wprowadzenia zmian, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych i otrzymania odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą wyniknąć w związku z procedurą ochrony danych osobowych.

Spółka bardzo poważnie podchodzi do kwestii związanych z prywatnością danych osobowych wszystkich osób, odwiedzających Portal https://l-a-b-a.pl/, a także tych, które korzystają ze świadczonych przez Portal usług; a co za tym idzie Spółka dąży do ochrony prywatności danych osobowych (informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej), tym samym tworząc i zapewniając możliwie jak najbardziej komfortowe warunki korzystania z usług Portalu wszystkim użytkownikom.

Tekst Polityki jest dostępny dla Użytkowników w sieci Internet pod adresem https://l-a-b-a.pl/privacy-policy. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu.