HR Manager, HR Business Partner, Dyrektor HR: czym różnią się te role? | Szkoła biznesu Laba
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Blog

Wyszukiwarka

Spis treści:

HR Manager, HR Business Partner, Dyrektor HR: czym różnią się te role?

Razem z Sylwią Słotwińską-Karaś, Head of HR Olympus Polska, opisujemy obowiązki na tych stanowiskach, hierarchię i odpowiedzialność, jaka wiąże się z każdą z tych funkcji.

cover-hr-positions-640b8e3f51272690582143-min-6470bd093efa4375054223.jpg

Ludzie to filar każdej organizacji. Odpowiedni dobór pracowników na dane stanowisko, podtrzymywanie zaangażowanie oraz efektywności, a także spajanie zespołów niejednokrotnie prowadzi do sukcesu firmy i jej rozwoju. W związku z tym tak istotne jest odpowiednie zarządzanie ludźmi, a dział HR pełni tu rolę pomostu między kierownictwem a pracownikami. 

Mimo że Human Resources w pierwszej kolejności kojarzy się z przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych, do jednych z głównych zadań tego działu jest także motywowanie pracowników, przygotowywanie szkoleń czy stanie na straży wartości organizacji. A w samym tylko zespole obowiązki podzielone są na kilka różnych stanowisk. Kim jest HR Manager, HR Business Partner lub Dyrektor HR? Sylwia Słotwińska-Karaś, Head of HR Olympus Polska opowie, jaka jest hierarchia tych ról i oczekiwania wobec osób, które mają objąć dane stanowisko. 

Obecnie coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że kluczem do sukcesu w biznesie są zadowoleni i zaangażowani pracownicy. Mając na uwadze ten fakt, nie można pominąć jak wielką rolę w tym procesie odgrywa dział HR, w którym często funkcjonują różne stanowiska. Choć tytuły mogą wydawać się podobne – HR Business Partner, HR Manager, HR Director to w rzeczywistości są odzwierciedleniem różnych ról i odpowiedzialności w firmie. Aby dobrze zrozumieć różnice w obowiązkach i wynagrodzeniach na każdej z tych pozycji, należy dobrze zrozumieć zadania i to, czym dana osoba zajmuje się na co dzień. 

Kim jest HR Manager? 

HR Manager funkcjonuje najczęściej w organizacji jako lider zespołu HR lub samodzielnie, a dla biznesu ma rolę wspierającą i koncentruje się w dużej mierze na współpracy z liderami organizacji, a także na koordynowaniu obszarów związanych z zarządzaniem personelem. Do głównych zadań na tym stanowisku należy: zapewnienie zgodności realizowanych działań HR z polityką firmy i przepisami prawa pracy, stanie na straży misji, wizji i wartości firmy oraz wypełnianie celów organizacji. HR Manager jest również odpowiedzialny za obszar administracyjny oraz dba o zgodność działań organizacji z przepisami dotyczącymi zatrudnienia pracowników.

Środowisko pracy takie jak HR to przestrzeń, w której ścierają się różne opinie i zdania. Nierzadko dochodzi do konfliktów na płaszczyźnie pionowej i poziomej. Do zadań HR Managera należy umiejętne łagodzenie napięcia. By móc zrozumieć innych pracowników, ich potrzeby i motywacje niezbędne jest rozwijanie u siebie inteligencji emocjonalnej. Każdy HR Manager musi chcieć wiedzieć jak motywować pracowników do współpracy, jak wpływać i badać ich zaangażowanie. Musi też rozumieć procesy, zachodzące w grupie po to, aby być wsparciem dla managerów w zarządzaniu zespołami, uczyć ich wspierania różnorodnych zespołów i wdrażać bezstresowo zmiany.

Patrząc na zadanie, które wypełnia HR Manager można powiedzieć, że na tej pozycji jest się generalistą – odpowiada się za całość obszaru HR w organizacji. W dużych strukturach podlega się pod Dyrektora HR i pełni się funkcję nadzorującą-kontrolną w wydzielonym obszarze HR np. odpowiada się za rekrutację, szkolenia czy zarządzanie efektywnością w firmie. Natomiast w mniejszych organizacjach, HR Manager może pełnić funkcję tożsamą z Dyrektorem HR, odpowiadając za całość obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz jednocześnie pełni też rolę HR Business Partnera. Z raportu płacowego Hays Poland wynika, że HR Managerowie mogą zarabiać od 16 000 do 25 000 zł brutto. 

Jakie kompetencje warto rozwijać, aby zostać HR Managerem?

Sylwia Słotwińska-Karaś, Head of HR Olympus Polska, opowiadając o pracy na stanowisku HR Managera zwraca uwagę na umiejętności miękkie. Kompetencje twarde, posługiwanie się konkretnym programem czy narzędziem jest do nauczenia się podczas szkoleń. Natomiast umiejętności rozwiązywania konfliktów, panowania nad emocjami, czy zarządzania zmianą uczy się dłużej. 

Polecamy przeczytać:

blog-small-preview-kim-jest-hr-manager-6345f634f35d2491444496.png

Kim jest HR Manager i czym się zajmuje?

Czytaj

Kim jest HR Business Partner? 

HR Business Partner to specjalista, który działa na styku biznesu i HR. Na co dzień łączy ścisłą współpracę z innymi funkcjami HR ze swoją wiedzą biznesową, po to, aby efektywnie wspierać organizację w osiąganiu celów strategicznych. Głównym obszarem działania HR BP jest planowanie, budowanie efektywnej struktury organizacyjnej, dobór, przygotowanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego organizacji oraz opracowywanie działań prowadzących do realizacji nadrzędnych celów biznesowych.

Specjalista HR BP potrafi budować długofalowe relacje, ale zawsze z tyłu głowy ma cel. Doskonale zna i rozumie cel swojej organizacji, prowadzi strategię biznesową i na bieżąco potrafi dostrzec potrzeby współpracowników. W swojej pracy wykorzystuje umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracuje wielozadaniowo i zarządza zmianą. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze doświadczenie np. w rekrutacji, organizacji szkoleń czy doradztwie HR. 

HR Business Partner może odpowiadać tylko za część biznesu (np. jakiś konkretny dział lub pion organizacyjny czy grupę zawodową) lub całościowo odpowiadać za firmę. HR BP w strukturze organizacyjnej raportuje najczęściej do HR Managera lub Dyrektora HR, co jest zależne od struktury funkcjonującej w danej organizacji. Z raportu płacowego Hays Poland wynika, że najczęściej oferowanym wynagrodzeniem na tym stanowisku jest 15 000 zł brutto. 

Polecamy przeczytać:

blog-small-preview-hrbp-61ab5430217be191403831.png

Kim jest HR Business Partner i czym się zajmuje?

Czytaj

Jakie kompetencje warto rozwijać, aby zostać HR Business Partnerem?

Na stanowisku HR BP kluczowe jest posiadania dwóch rodzajów kompetencji. Z jednej strony analitycznych, byciu zorientowanym na biznes i umiejętnościach sprzedażowych. Rola HR Business Partnera wymaga skutecznego zaprezentowania się i sprzedania swojej organizacji, a także swoich pomysłów i propozycji potencjalnym kontrahentom. Po drugie, to umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów, zorientowanie na ludzi i aktywne słuchanie. Rola HR BP to połączenie know-how psychologa z kompetencjami stratega, który umie patrzeć na liczby i procesy oraz wyciągać wnioski, które będą kluczowe dla podejmowania decyzji w firmie. 

Kim jest Dyrektor HR? 

Stanowisko Dyrektora HR to pozycja zarządcza wyższego szczebla, choć w dużej mierze zależy to od organizacji oraz nazewnictwa przez nią zastosowanego, ponieważ nie istnieje obecnie żadna standaryzacja tego typu ról. W wielu organizacjach Dyrektor HR odpowiada za tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi zarówno krótko- jak  długoterminowej, a także za wspieranie Zarządu w realizacji celów biznesowych. Głównym zadaniem, które należy do Dyrektora HR, jest planowanie wzrostu organizacji w kontekście zasobów ludzkich, które są przecież niezbędne do wypełniania celów strategicznych firmy.

Dyrektor HR to funkcja strategiczna. Dlatego każda osoba na tym stanowisku powinna mieć doskonałą orientację w nowoczesnych rozwiązaniach, śledzić trendy w HR i technologiach, aby być jeden krok do przodu przed konkurencją. Pytania o kulturę organizacji nie są odizolowane w przestrzeni publicznej. Dyrektor HR nie tylko stoi na straży wartości, ale powinien mieć mocy głos w egzekwowaniu misji, wizji i filozofii firmy, która może mieć pracowników – reprezentantów aż czterech pokoleń, które są obecnie na rynku pracy. To wymaga ponadprzeciętnych umiejętności komunikacyjnych, zdolności do budowania relacji, strategii i tworzenia dobrego marketingu w firmie.

Osoby, które znajdują się na stanowisku Dyrektora HR koncentrują się na budowaniu polityki firmy i standardów odpowiednich dla danego obszaru działalności organizacji, co tyczy się również planowania i zarządzania działaniami rekrutacyjnymi, rozwojowymi i retencyjnymi związanymi z budowaniem efektywności. Dyrektor HR jest też jednym z najważniejszych głosów, udzielających się w kreowaniu kultury organizacyjnej, która ma ogromny wpływ na rozwój i sukces firmy. W dużych strukturach organizacyjnych, Dyrektor HR zarządza działem złożonym z zespołów odpowiedzialnych za obszar HR, czyli takich jak rekrutacja, szkolenia, czy zarządzanie efektywnością. Z raportu płacowego Hays Poland 2023 wynika, że Dyrektor HR może zarabiać nawet do 35 000 zł brutto. 

Jakie kompetencje warto rozwijać, aby zostać Dyrektorem HR?

Rola Dyrektora HR bardzo zmieniła się w ostatnich czasach i stała się jedną z najbardziej strategicznych w zespołach zarządczych firm. Wpływ na to ma kryzys ekonomiczny, w którym jednym z wyzwań jest pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników oraz budowanie motywacji, zaangażowania i wellbeingu w organizacji. Dyrektor HR musi posiadać umiejętności z różnych dyscyplin, nadążać nad zmianami biznesowymi i generacyjnymi, które mają miejsce w firmach. Jedną z pożądanych kompetencji jest wiedza marketingowa oraz wykorzystywanie w codziennej pracy mediów społecznościowych. 

Dyrektorzy HR skoncentrowaniu są zatem na planowaniu oraz strategicznej stronie połączenia HR z biznesem. Managerowie HR skupiają swoją uwagę na realizowaniu działań strategicznych. Natomiast HR Business Partnerzy działają bezpośrednio z biznesem, wdrażając działania zaplanowane i przygotowane przez centra ekspertyz oraz przygotowują managerów liniowych do umiejętnego ich stosowania.

Chcesz otrzymać podsumowanie artykułów?

Jeden list z najlepszymi materiałami miesięcznie. Subskrybuj, aby niczego nie przegapić.
Dziękujemy za subskrypcję!